”ALTFLEXJOB – modele alternative și flexibile de angajare”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: “SUPORT-SUsţinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile în Regiunea Nord-EsT”

Contract nr. POSDRU/116/6.2 /G/123771

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Bacău

 

”ALTFLEXJOB – modele alternative și flexibile de angajare”

Campanie de promovare a diferitelor forme alternative și flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău în parteneriat cu Centrul de  Consultanță şi Studii Europene Galaţi  şi  SIDA GROUP SRL Italia, organizează  în perioada aprilie-mai 2015, în judetul Bacău, Campania de promovarea a diferitelor forme alternative și flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile ”ALTFLEXJOB-modele alternative și flexibile de angajare”.

Campania este organizată în cadrul proiectului “SUPORT – SUsţinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile în Regiunea Nord-EsT”- Contract nr. POSDRU/116/6.2 /G/123771, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni în intervalul 01.07.2013 – 30.06.2015, având ca obiectivul general facilitarea accesului la ocupare pentru 210 persoane care aparţin grupurilor dezavantajate, în scopul evitării excluziunii sociale, discriminării şi riscului de sărăcie.

Activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul campaniei pentru promovarea diferitelor forme alternative și flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile se adresează persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile vizate în proiect(tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități) și angajatorilor din județul Bacău, cu scopul cunoașterii și punerii în practică a acestora.

În acest scop vor fi organizate sesiuni de lucru în cadrul cărora experți ai DGASPC Bacău și ai Partenerului transnațional SIDA GROUP S.R.L Italia, vor prezenta informații cu privire la formele alternative și flexibile de angajare reglementate de legislația din România, precum și experiența europenă în domeniu, cu scopul  evidențierii avantajelor și rolului acestora în procesul integrării/reintegrării pe piața muncii și a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Totodată, prin această campanie se va urmări și sensibilizarea angajatorilor cu privire la potențialul uman și profesional al persoanelor din grupurile vulnerabile care poate constitui plus-valoarea pentru activitatea unei organizații.

 

Detalii suplimentare cu privire la modul de derulare a Campaniei, se pot obtine de la Serviciul Relații Publice, Petiţii şi Sesizări, telefon: 0372344121; 0372344129 și Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, telefon: 0372344121, Persoane de contact: Simona Boghiu – Manager de proiect și Marian Vătămănescu – purtător de cuvânt DGASPC Bacău.

Lasă un răspuns